Výzkum Chlorella SP

VÝZKUM NA HERPES VIR

Při studiu CGF (Chlorella růstového faktoru) na lidskou imunitu byly myši infikovány cytomegalovirem (virus na bázi herpes viru, který způsobuje mnoho chorob). U pacientů léčených přípravky, které snižují imunitu, způsobuje vážná onemocnění. Bylo zjištěno, že myši, kterým byl před zavedením viru podán CGF přežily tuto smrtelnou infekci. Podáním CGF se zvýšila činnost interferonu a činnost buněk sleziny, které jsou přirozenými ochránci těla proti viru a tak zabránila úhynu myší.

VÝZKUM NA INFEKCI BAKTERIE E-COLI

CGF má vliv na obnovu leukocytů (bílé krvinky) a odolnost proti infekci u myší, kterým byl podáván cyklofosamid (imunosupresivní lék, který se používá k léčbě rakoviny a při transplantaci orgánů). Po podání CGF se zrychlila obnova polymorfonukleárních leukocytů v krvi. U myší se také projevila větší odolnost proti infekci Escherichia coli (při vážných infekcích v ranách).

VÝZKUM STŘEVNÍ MIKROFLÓRY

CGF působí silně probioticky - zvyšuje rychlost růstu i kvalitu života střevní mikroflóry. CGF až 4x urychluje růst např. acidofilní kultury. Probiotika jsou důležitější než biotika samotná, neboť upravují prostředí, ve kterém mikroflora žije. Užíváním CGF je umožněn růst prospěšných bakteriálních kultur, jež nás chrání před civilizačními nemocemi, např. plísněmi.

VÝZKUM DETOXIKACE

Detoxikace suvisí s odstraněním toxickýchlátek z těla. Tyto látky jsou jak jedy přicházející zvenčí (pesticidy, těžké kovy), tak jedy vnitřní (například když tračník obsahuje bakterie produkující toxické látky nebo jako výsledek nedostatečného tělního metabolismu). Existuje mnoho studií o detoxikačních účincích CGF na kadmium, těžké kovy, PCB a chlordekon (škodlivý insekticid).

CGF jež byl podáván krysám zvýšil detoxikaci od chlordekonu, 2x rychleji toxin odstranil z těla. Bylo prokázáno, že CGF zvýšil exkreci kadmia u jedinců trpících otravou tímto kovem.

VÝZKUM TĚHOTNÝCH NA DIOXINY

Bylo zjištěno, že dioxiny přijaté těhotnou ženou mohou být přeneseny do její placenty nebo do mateřského mléka, jenž může způsobit budoucí zdravotní problémy u dětí. Těmto zdravotním rizikům způsobenými dioxiny můžeme při zvýšené pozornoti předejít. Je zkoumáno mnoho metod, jak zamezit transportu dioxinů z matky na dítě nebo alespoň eliminovat jejich účinek. Koncentrace 28 různých dioxinů (polychlór dibenzo-p-dioxiny, polychlór dibenzofurany a polychlorované bifenyly) byla zkoumána v krvi, mateřském mléce a placentě ze vzorků 44 těhotných žen, které se dobrovolně podrobily tomuto výzkumu. V pokusu snižování dioxinů bylo 23 ženám podáváno určité množství CGF během těhotenství. Bylo zjištěno, že u těchto žen se přenos dioxinů z těla matky na dítě výrazně snížil.

VÝZKUM NA LISTERII

CGF redukoval u myší případnou infekci Listerie monocytogenes. Listérie jsou grampozitivní tyčinky pojmenované na počest anglického chirurga Josepha Listera. Rod zahrnuje 6 druhů, z toho dva sosu patogenní pro zvířata a jeden Listeria monocytogenes je původcem infekce lidí i zvířat - listeriózy. K nákaze dochází nejčastěji perorálně, požitím potraviny, která obsahovala infekční dávku listérií. Nakazí-li se listeriózou zdravý jedinec, nemoc probíhá bezpříznakově, nebo se objeví mírné, chřipku připomínající symtptomy. Zdravý organismus člověka se s nízkými dávkami listerií vypořádá bez problému. Senzitivní skupiny jsou zejména těhotné ženy, děti a starší lidé a osoby s oslabenou imunitou včetně osob HIV pozitivních. Redukce akterií po infikaci Listerií monocytogenes byla oslabena u myší se získaným imunodeficietním syndromem (MAIDS) tím, že jim byl do těla vpraven virus myší leukémie. Orální podání CGF znovuobnovilo schopnosti myší s MAIDS eliminovat L-monocytogeny ve spojitosti se zlepšením poškozené imunitní reakce na tuto bakterii.

VÝZKUM NA OZÁŘENÍ GAMA PAPRSKY

K vystavení gama paprskům dochází z terapeutických nebo náhodných důvodů. Možné vystavení účinkům paprsků ústí v selhání nebo deformaci těla a také v potlačení imunity. Biology byly u myší, kterým byla hodinu před nebo těsně po vystavení subletálním gama paprskům podán CGF, zjištěny účinky chránící před radiací. Efekt chránící před radiací byl pozorován na buněčné úrovni (buňky kostního morku vykázaly téměř úplné uzdravení) stejně jako na době přežití zvířat. Podle vědců existují dva možné mechanismy, které tento efekt způsobují: CGF samotý stimuluje regeneraci tkání a chlorofyl s beta-karotenem se vyznačuje proti-mutagenickou činností.

VÝZKUM LÉČBY RAKOVINY

Bylo zjištěno, že CGF má vliv na vedlejší účinky léku 5-fluorouracil (5FU), který se používá proti nádorovým buňkám. Mezi vedlejší účinky patří leukopenie (chorobné snížení počtu bílých krvinek), která vede k infekcím. Vědci zjistili, že CGF nejen chrání před vedlejšími účinky 5FU u myší s nádorem, ale také vykazuje přímou protinádorovou činnost. Protinádorový účinek je výsledkem schopnosti CGF stimulovat T-buňky.

Při jednom z výzkumů bylo zjištěno, že růst Meth-A nádoru (zhoubný nádor rakoviny) u myší se významně zpomalil injekcí CGF, který byl aplikován do nádoru nebo do okolní tkáně. Navíc tyto myši vykazovaly odolnost proti opětovnému vytvoření tumoru, což bylo způsobeno rozšířením specifického antigenu. Při doplňujícím výzkumu bylo zjištěno, že CGF prodlouží život myší infikovaných buňkami nádoru Meth-A. Prodloužení života bylo účinné u myší, které dostaly sérii injekcí CGF po počáteční infikaci. Toto zjištění je známo už od roku 1984.

U myší infikovaných nádorovými buňkami se po podání CGF prodloužila doba přežití o 300%. Léčba se po deset dnů (obden) skládala z orální dávky CGF a pak byl implantován nádor. 20% myší uhynulo během dvaceti dnů, zatímco 73-80% myší léčených CGF přežilo více než 2 měsíce. Myši byly 35 dnů před a 220 dnů po infikaci nádorem denně krmeny práškem z CGF. Během třinácti dnů po infikaci se růst tumoru výrazně pozastavil (54% útlum). Výzkum ukázal, že protinádorový účinek CGF částečně způsobuje schopnost zvýšit činnost T-buněk a makrofágů. Navíc se u myší, kterým byl podáván CGF obnovil imunosupresívní stav a prodloužil přežití myší s nádorem.